Partnerek

Az Agroerdészeti Civil Társaság agroerdészettel összefüggő tudományos és szakmai tevékenységet végez, szakmai támogatást nyújt az oktatás számára. Delegált tagjain keresztül rendszeresen részt vesz az EURAF tanácskozásain, képviseli a tagok és a szakterület hazai érdekeit. Szakmai támogatást nyújt a különböző szintű ágazati szakpolitikai anyagok/programok kidolgozásához, és segít azok megismertetésében, valamint  lehetőség szerint közreműködik az agroerdészetet érintő intézkedések előkészítésében, véleményezésében, javaslatok és tervezetek kidolgozásában, pályázatok készítésében és megvalósításában. Agroerdészettel összefüggő tudományos/szakmai ismereteket terjeszt, kezdeményezi a témával foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek/személyek együttműködését, fórumot biztosít az agroerdészethez kapcsolódó tudományos és szakmai kérdések megvitatásához, illetve ismeretek és tapasztalatok terjesztéséhez. Tagjait és a szélesebb publikumot rendszeresen tájékoztatja az agroerdészettel összefüggő aktuális hírekről, eseményekről.

A Magyarországi Agroökológia Hálózat egy országos lefedettségű hálózat, amelynek olyan egyének és szervezetek a tagjai, akik aktív szerepet vállalnak a hazai agroökológiai átalakulás kibontakoztatásában. Tagjaink többek között gazdálkodók, oktatók, tudományos szakemberek, termelői és fogyasztói közösségek, civil szervezetek és rövid ellátási láncok képviselői. A Magyarországi Agroökológiai Hálózat célja, hogy összekösse és megerősítse az agroökológiával foglalkozókat. A hálózat találkozási pont, tudástermelő és tudásmegosztó közösség, valamint érdekvédelmi szerveződés. Hosszú távú célunk, hogy a közös munkán és mozgalomépítésen keresztül elősegítsük a hazai agroökológiai átalakulást és az élelem-önrendelkezés megvalósítását, és együtt tegyünk azért, hogy egy társadalmi, gazdasági és természeti szempontból egyaránt fenntartható mezőgazdasági termelési, feldolgozási és elosztási rendszer jöhessen létre Magyarországon.

Az ESSRG, a Környezeti Társadalomkutatók csoportja határterületre alakult. Kutatásainkban a társadalmi igazságosság és az ökológiai fenntarthatóság vezérel minket. Ennek érdekében gyakran kezdeményezünk olyan közösségi részvételi folyamatokat, amelyekben a helyi közösségek, – különösen a marginalizált társadalmi csoportok – a kutatás partnereiként és az eredmények fő haszonélvezőiként vesznek részt. Az ESSRG a MAPER-rel, a Magházzal és a Járókelővel közösen kifejlesztett egy civil tudományos platformot, a Járókelőkutatót: https://jarokelokutato.hu/

Gyüttment Fesztivál a vidéken újrakezdők, a környezettudatos vidéki életet, értékrendet választók, tájba illeszkedők éves találkozója, amelyen egymással megosszuk, kicseréljük tudásunkat, tapasztalatainkat, mindezt fesztivál környezetben, fesztivál hangulatban. A számtalan vidéken újrakezdéshez kapcsolódó előadás, program mentén egyesületek, alapítványok, közösségek mutatkoznak be, de egyéni utak, választások és azok eredményei is megismerhetők. A MAPER tagjaival évek óta rendszeresen találkozhattok  a Gazdálkodók terében, az udvar házigazdájaként, előadóként vagy beszélgetőkörök szervezőjeként.

A HerStory Kollektíva célja összegyűjteni és láthatóvá tenni a nők történeteit és valóságát az élelem-önrendelkezéssel, vidéki élettel, önellátással és az ezzel szorosan összefüggő gondoskodási válsággal kapcsolatban. Ezért nőket kérünk, hogy meséljenek az életükről, a lehetőségeikről, nehézségeikről, megoldásaikról, valóságukról. Másik célunk segítséget nyújtani a gondoskodással, az élelmezéssel kapcsolatos, leginkább a nőket érintő nehézségek megoldásában. A közös munkában a MAPER Permakultúra és társadalom munkacsoportjának kutatói is részt vesznek.

 

A Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesületének általános célja a kisléptékű gazdálkodási formák, illetve az ezekhez kapcsolódó lokális szintű feldolgozási, értékesítési rendszerek elterjedésének és fejlesztésének elősegítése. Fő erőforrásunk a tudásbázis, ami tagjaink sokrétű ismeretéből áll össze, illetve a nemzetközi tapasztalatok, melyeket igyekszünk a hazai környezetbe illően adaptálni. Tevékenységünk során kifejezett figyelmet fordítunk arra, hogy segítsük a gazdákat abban, hogy hogyan alkalmazkodjanak a jogszabályi környezethez, és hogy milyen módon valósítsanak meg innovatív megoldásokat tevékenységükben.

A Közélet Iskolájában az a célunk, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük az önszerveződéshez szükséges tudást és képességeket. Támogatjuk a civil szervezeteket a hatékonyabb működésben. Sokszínű közösséget építünk, ahol a kritikus gondolkodás, a demokratikus részvétel és a szolidaritás érték. 2021-ben a MAPER kutatói és társadalmi munkacsoportja részt vett a Közélet Iskolája Alapítvány által szervezett „Küzdelmeink története” Részvételi Akciókutatásban. Jelentkezz az ingyenes képzésekre és eseményekre!

Magház Közösségi Hálózat a Mezőgazdasági Sokféleségért (röviden Magház) 2012-ben jött létre azzal a céllal, hogy különböző eszközökkel tegyen a hazai agrobiodiverzitás megőrzéséért. A Magház elsődleges küldetésének tekinti azon szervezetek és magánszemélyek összekapcsolását, akik a kultúrnövények sokféleségének megőrzésén és bővítésén munkálkodnak a Kárpát-medencében. A MAPER eseményein és a Permakultúra klubban gyakran találkozhattok a Magház tagjaival.

Hogyan tudjuk úgy átszervezni az életünket, hogy az egyszerre orvosolja a társadalmi igazságtalanságokat, támogassa a természeti rendszerek helyreállását, és csökkentse a klímaváltozást okozó káros kibocsátásokat? A Szolidáris Gazdaság Központ (SZGK) tagjai szerint a megoldást a gazdasági demokrácia és az ökológiai fenntarthatóság talaján működő szolidáris gazdaság jelenti. A szolidaritás elvének érvényesítése a gazdaságban azt jelenti, hogy az emberi és természeti erőforrások kizsákmányolása helyett a társadalmi és ökológiai rendszerek életét támogató gazdasági körforgást alakítunk ki.

 

A Tudatos Öregedés Alapítvány létrehozásakor az vezérelt bennünket, hogy olyan teret hozzunk létre, amelyben egymáshoz kapcsolódva, konstruktív módon tudunk beszélgetni, együtt gondolkozni az öregedésről. Hiszünk abban, hogy az öregedés nem elsősorban sajnálatos, hanem adott esetben békés, izgalmas ügy. Egy esély. Természetes és értékes folyamatnak tekintjük, amely megszületésünk pillanatában kezdődik és halálunkig tart. Az Alapítvány a társadalmi, környezeti és gazdasági fenntarthatóság alkalmazott közösségi struktúráit és megoldásait is építi, munkájának elvi és gyakorlati alapját a permakultúra etikája és a permakultúrás tervezés alapelvei képezik.

Korábbi partnereink:

AFINET logóAFINET (Agroerdészeti Innovációs Hálózatok) projekt célja a klímaadaptív mezőgazdasági termelés megvalósítása innovatív agrár-erdészeti gyakorlat elterjesztésével. A hazai Agroerdészeti Hálózat tagjai gazdálkodók, döntéshozók, szaktanácsadók, hatósági szakemberek és kutatók, akik agrárerdészettel foglalkoznak. Az Európa-szerte alakuló hálózatok egymással összeköttetésben működnek. A hálózatokon belüli közös munka célja az, hogy az agroerdészettel kapcsolatban tapasztalt kihívások, nehézségek megoldását segítsék elő azáltal, hogy összeköttetést teremtenek az agroerdészettel foglalkozó gazdálkodók, szakemberek között és hozzáférést biztosítanak számukra a bevált, jól működő, helyben adaptálható gyakorlatokhoz. A MAPER-rel szakmai rendezvények alkalmával kerültünk kapcsolatba, ahol megállapítottuk, hogy szemléletünkben, céljainkban és termesztési rendszereinkben sok közös vonás fedezhető fel. A permakultúra és az agroerdészet közös problémáinak, nehézségeinek megoldása érdekében ezért igyekszünk egymást támogatva tenni.

GATE Zöld Klub Egyesület logóA GATE Zöld Klub a 90-es években indult hallgatói kezdeményezésből kialakult civil egyesület, amely elsősorban környezet- és természetvédelemmel foglalkozik, azon belül is leginkább környezeti neveléssel. Aktívan próbálja az egyetemi hallgatók és a gödöllői lakosság szemléletét formálni, környezeti tudatosságát növelni. A MAPER-ral több közös program is megvalósult, a kutatói kerekasztal-beszélgetést és az első Permakultúra Szimpóziumunkat is támogatta, és a 2017-es tavaszi Zöld Forgatagon is részt vett több tagunk előadásokkal. Azóta a GATE Zöld Klub szervezésében elindult egy erdőkert kialakítása az egyetem területén, amit egy több éves biokert művelése előzött meg, a hallgatók tehát az elméleti érdeklődésen túl igyekeznek gyakorlati tapasztalatokat is szerezni.

Permafórum logóA Permafórum a permakultúra iránt érdeklődő lelkes amatőrökből verbuválódott online közösség. 2011-ben hívta életre Baranyai Vitália és Székely Gergő. Az elmúlt években a közösség összefogásából formálódott a weboldal és gazdagodott a tartalom. A fórum olvasói és felhasználói nagyrészben tapasztalati információkból meríthetnek, miközben élvezhetik egy kultúrált közösség baráti hangú, erőszakmentes kommunikációját. Bármi kérdésed van, valaki nagy valószínűséggel tud rá válaszolni. A fórumozás mellett minden felhasználónak blog írásra is van lehetősége. A legnépszerűbb blogokat Mag Zsuzsi és Ecovitka írják, erdőkertről, a permakultúra tágabban értelmezett világáról, talajról vagy ami épp kikívánkozik belőlük. Ha érdekes cikkeket olvasnál hazai és külföldi szerzők tollából, olvass bele a Magazinba. A közösség nagy érdeme számos külföldi irodalom és videó fordítása.
Egyesületünk sok tagja egyúttal fórumtag is. Az egyesület és a fórum azonban két külön kezdeményezés, a fórum inkább egy informális tudásmegosztó platform, míg az egyesület egy hivatalos platform. Viszont sok dologban együttműködünk, és mind egy hajóban evezünk.