Célok

Az Egyesület céljai között szerepel a permakultúrás elvek hazai alkalmazhatóságának kutatása, továbbá konferenciák szervezése permakultúrás szemléletű egyének és szervezetek közti információcsere céljából.

A MAPER kutatói munkacsoportja törekszik a holisztikus szemléletre, ezért célja is kettős. Egyrészről célja, hogy kutatást végezzen a permakultúra elveinek a hazai kertészetben/agrárgazdaságban történő megvalósíthatóságával kapcsolatban és annak érdekében. Másrészről a kutatói munkacsoport elkötelezett a permakultúra társadalmi vetületeinek kutatásában, a társadalmi igazságosság, az emberi jogok és a genderszempontok figyelembevételével.

Amennyiben felkeltette érdeklődését a munkánk, kérdése van, vagy együttműködne velünk, vegye fel velünk a kapcsolatot!

A MAPER kutatói munkacsoportjának működési irányelvei

  1. Részvételi kutatás

A XXI. század környezeti és társadalmi kihívásainak következtében egyre inkább megkérdőjeleződik a tudomány mindenhatóságába vetett hit, és egyre több kutató tartja fontosnak, hogy a kutatásával közvetlenül hozzájáruljon a pozitív társadalmi változáshoz. A részvételi (akció)kutatás lehetőséget biztosít arra, hogy a kutatás ne szakadjon el az élő gyakorlattól, hogy az érintett felek is részt vehessenek a kutatás alakításában, és hogy a helyszín igényei is érvényesülhessenek a kutatásban. Ezáltal lehetővé válhat az, hogy maga a kutatás közvetlen előnnyel járjon a „kutatottak” (természet és emberek) számára is.

A részvételi szemléletmódra építő tudományos munkától korántsem idegen az inter- és transzdiszciplinaritás. Az interdiszciplinaritás szellemében az akadémiai munkánkban törekszünk a különböző tudományterületeket képviselő egyetemisták, szakemberek, kutatók és oktatók közötti együttműködésre.  A transzdiszciplinaritás szellemében pedig törekszünk a tudós és nem tudós szakértők együttműködésére. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a gazdálkodó(k) és kutató között egy őszinte, kétirányú viszony alakuljon ki a kutatás során. Ennek lehetséges formája a gazdák/érintettek segítése céljából létrejövő aktuális problémamegoldó kutatás. A kvantitatív és kvalitatív kutatással alátámasztott következtetések segíthetik a gazdákat/érintetteket a döntéshozatalban.

  1. Tudományos igényesség

Mind a természet-, mind a társadalomtudományi kutatómunkánkban törekszünk a tudományos igényességre. Célunk az, hogy hazai és nemzetközi szaklapokban, tudományos folyóiratokban, könyvekben minőségi kutatásokat publikáljunk.

  1. Demokratikus működés

A kutatói munkacsoportban törekszünk a demokratikus, heterarchikus működésre. A csoport bármely tagjának az akadémiai hierarchiában betöltött szerepétől és a szakterületétől függetlenül lehetőséget biztosítunk a szabad véleménynyilvánításra, az egész csoportot érintő döntéseinkben törekszünk a konszenzusra.

  1. Fenntarthatóságra törekvés

A kutatói munkacsoport tagjai vállalják, hogy a kutatások végén fenntarthatósági jelentést készítenek. A fenntarthatósági jelentés eszköz arra, hogy a kutató számot adjon a kutatási folyamat erőforrásigényéről (utazás, anyagi ráfordítás, egyéb erőforrásigény) és a kutatás gyakorlati hasznáról. A jól elkészített, reflexív kutatási jelentés egyrészről tükörként szolgálhat a kutatónak, másrészről növeli a kutatás külső és belső transzparenciáját.

 

A MAPER kutatói munkacsoportjának tagjai

Név Szakterületek címszavakban
Szilágyi Alfréd
(SzIE-KTDI, Holdsárkány kertje, titulus: okl. ökológiai gazdálkodási mérnök, PDC) 
agroökológia, agroerdészet, ökológiai gazdálkodás, fenntarthatóság mérése, indikátor rendszerek, gyakorlat: gyógynövények termesztése, feldolgozása, mikrofarm, market garden
Kulcsár Balázs
(Valaha tanya, titulus: gépészmérnök, közlekedésmérnök, menedzser szakmérnök) 
ökológiai gazdálkodás, agroerdészet, zöldség-/gyümölcsfeldolgozás, mezőgazdasági gépészet
Baji Béla
(Noé bárkája, titulus: okleveles kertészmérnök, permakultúra diploma)
kertészet, permakultúrás szemléletű biokertészet, növényismeret, dendrológia, faiskolai szaporítás, ökológiai kapcsolatok terepi megfigyelése
Mihály Melinda
(MTA KRTK RKI Békéscsaba, titulus: közgazdász (Regionális és Környezeti Gazdaságtan Msc), PDC, folyamatban lévő PhD (Institute for Geography, Leipzig University, Lipcse, Németország, ITN RegPol² Projekt)
fenntartható vidékfejlesztés, szociális és szolidáris gazdaság, társadalmi vállalkozások, közösségi vállalkozások, a helyi (bottom-up) kezdeményezések szerepe a térbeli- és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében
Gál Izóra
(SZIE, KTK Budapest, titulus: okl. agrármérnök, PhD)
ökológiai gyomszabályozás, vegyszermentes gyomszabályozás, önellátás, városi gazdálkodás
Kardos Etelka
(Nagyszékely, titulus: okl. kertészmérnök, PDC)
élettér kialakítása a permakultúra elvei alapján, szelíd kertészkedés és állattartás, kapcsolatok a rendszer elemei között, közösségi megoldások a családok és a falu szintjén, együttműködés kisközösségekkel, különleges zöldségek és gyümölcsök a rendszerben (reakcióik a szélsőséges viszonyokra), zöldségek és gyümölcsök „nyers” feldolgozása
Szalai Zita
(SZIE KTK, Ökológiai Gazdálkodási, Tanszék és Kísérleti Üzem, titulus: okleveles kertészmérnök MSc, Permakultúra 72 órás tanfolyam, biológia tudomány PhD)
kertészet, ökológiai gazdálkodás, biotermesztés, permakultúra, erdőkert, megporzásbiológia, hasznos rovarok, talajbiológia, növényi kölcsönhatások, méhészet
Bencze Szilvia
(ÖMKI, titulus: biológus-angol szakfordító MSc (ökológus szakirány), biológia (ökológia) PhD, idegenvezető OKJ)
ökológia, agroökológia, növénynemesítés, klímaváltozás hatásai a mezőgazdaságra