Célok

Az Egyesület céljai között szerepel a permakultúra elvek hazai alkalmazhatóságának kutatása. Továbbá konferenciák szervezése permakultúrás szemléletű egyének és szervezetek közti információcserére.

A MAPER kutatói munkacsoportja törekszik a holisztikus szemléletre, ennek érdekében célja is kettős. Egyrészről a munkacsoport célja, hogy kutatást végezzen a permakultúra elveinek a hazai kertészetben/agrárgazdaságban történő megvalósíthatóságával kapcsolatban és annak érdekében. Másrészről a kutatói munkacsoport elkötelezett a permakultúra társadalmi vetületeinek kutatásában, a társadalmi igazságosság, az emberi jogok és a gender szempontok figyelembe vételével.

A MAPER kutatói munkacsoportjának működési irányelvei

  1. Részvételi kutatás

A XXI. század környezeti és társadalmi kihívásainak következtében egyre inkább megkérdőjeleződik a tudomány mindenhatóságába vetett hit és egyre több kutató tartja fontosnak hogy a kutatásával közvetlenül hozzájáruljon a pozitív társadalmi változáshoz. A részvételi (akció)kutatás lehetőséget biztosít arra, hogy a kutatás ne szakadjon el az élő gyakorlattól, hogy az érintett felek is részt vehessenek a kutatás alakításában és hogy a helyszín igényei is érvényesülhessenek a kutatásban. Ezáltal lehetővé válhat az, hogy maga a kutatás közvetlen előnnyel járjon a “kutatottak” (természet és emberek) számára is.

A részvételi szemléletmódra építő tudományos munkától korántsem idegen az inter- és transzdiszciplinaritás. Az interdiszciplinaritás szellemében az akadémiai munkánkban törekszünk a különböző tudományterületeket képviselő egyetemisták, szakemberek, kutatók és oktatók közötti együttműködésére.  A transzdiszciplinaritás szellemében pedig törekszünk a tudós és nem tudós szakértők együttműködésére. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a gazdálkodó(k) és kutató között egy őszinte kétirányú viszony alakuljon ki a kutatás során. Ennek lehetséges formája a gazdák/érintetettek segítése céljából létrejövő aktuális problémamegoldó kutatás. A kvantitatív és kvalitatív kutatással alátámasztott következtetések segíthetik a gazdákat/érintetteket a döntéshozatalban.

  1. Tudományos igényesség

Mind a természet- és társadalomtudományi kutatómunkánkban törekszünk a tudományos igényességre. Célunk az, hogy hazai és nemzetközi szaklapokban, tudományos folyóiratokban, könyvekben minőségi kutatásokat publikáljunk.

  1. Demokratikus működés

A kutatói munkacsoportban törekszünk a demokratikus, heterarchikus működésre. A csoport bármely tagjának az akadémiai hierarchiában betöltött szerepétől és a szakterületétől függetlenül lehetőséget biztosítunk a szabad véleménynyilvánításra az egész csoportot érintő döntéseinkben törekszünk a konszenzusra.

4. Fenntarthatóságra törekvés

A kutatói munkacsoport tagjai vállalják, hogy a kutatások végén fenntarthatósági jelentést készítenek. A fenntarthatósági jelentés eszköz arra, hogy a kutató számot vessen a kutatási folyamat erőforrásigényéről (utazás, anyagi ráfordítás, egyéb erőforrásigény) és a kutatás gyakorlati hasznáról. A jól elkészített, reflexív kutatási jelentés egyrészről tükörként szolgálhat a kutatónak, másrészről növeli a kutatás külső és belső transzparenciáját.

Név Szakterületek címszavakban Intézményi háttér Egyéb (végzettség) ELérhetőség
Szilágyi Alfréd agroökológia, agroerdészet, ökológiai gazdálkodás, fenntarthatóság mérése, indikátor rendszerek, gyakorlat: gyógynövények termesztése, feldolgozása mikrofarm, market garden Holdsárkány kertje okl. Ökológiai Gazdálkodási Mérnök, PDC szilagyialfred@gmail.com
Kulcsár Balázs ökológiai gazdálkodás, agroerdészet, zöldség/gyümölcs feldolgozás, mezőgazdasági gépészet Valaha tanya Gépészmérnök, Közlekedésmérnök, Menedzser Szakmérnök Balazs Kulcsar <biobalazs@valahatanya.hu>
Baji Béla Kertészet, permakultúrás szemléletű biokertészet, növényismeret, dendrológia, faiskolai szaporítás ökológiai kapcsolatok terepi megfigyelése Noé bárkája Okleveles kertészmérnök, permakultúra diploma. Baji Béla <be-jo@axelero.hu>
Mihály Melinda fenntartható vidékfejlesztés, szociális és szolidáris gazdaság, társadalmi vállalkozások, közösségi vállalkozások, a helyi (bottom-up) kezdeményezések szerepe a térbeli- és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében MTA KRTK RKI Békéscsaba Közgazdász (Regionális és Környezeti Gazdaságtan Msc), PDC, folyamatban lévő PhD (Institute for Geography, Leipzig University, Lipcse, Németország, ITN RegPol² Projekt) Melinda Mihály <melinda.mihaly.kakucs@gmail.com>
Gál Izóra ökológiai gyomszabályozás, vegyszermentes gyomszabályozás, önellátás, városi gazdálkodás SZIE, KTK Budapest okl. agrármérnök, PhD Gál Izóra <gal.izora@kertk.szie.hu>
Kardos Etelka élettér kilakítása a permakultúra elvei alapján, szelíd kertészkedés és állattartás, kapcsolatok a rendszer elemei között, közösségi megoldások családok és falu szintjén, együttműködés kisközösségekkel, különleges zöldség és gyümölcsök a rendszerben (reakcióik a szélsőséges viszonyokra), zöldségek és gyümölcsök “nyers” feldolgozása, Nagyszékely okl. kertészmérnök, PDC Kardos Etelka <kardos.etelka@nagyszekely.hu>
Szalai Zita Kertészet, ökológiai gazdálkodás, biotermesztés permakultúra, erdőkert megporzásbiológia, hasznos rovarok,

talajbiológia,

növényi kölcsönhatások,

méhészet

SZIE KTK

Ökológiai Gazdálkodási

Tanszék és

Kísérleti üzem

Okleveles kertészmérnök MSc Permakultúra 72 órás tanfolyam

Biológia tudomány PhD

Szalai Magdolna Zita <szalai.magdolna.zita@kertk.szie.hu>
Bencze Szilvia ökológia, agroökológia, növénynemesítés, klímaváltozás hatásai a mezőgazdaságra 2018.06.30-ig MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet biológus-angol szakfordítóMSc (ökológus szakirány) Ph.D: biológia (ökológia), idegenvezető OKJ benczeszil@gmail.com