Célok

Az Egyesület céljai között szerepel a permakultúra elvek hazai alkalmazhatóságának kutatása. Továbbá konferenciák szervezése permakultúrás szemléletű egyének és szervezetek közti információcserére.

A MAPER kutatói munkacsoportja törekszik a holisztikus szemléletre, ennek érdekében célja is kettős. Egyrészről a munkacsoport célja, hogy kutatást végezzen a permakultúra elveinek a hazai kertészetben/agrárgazdaságban történő megvalósíthatóságával kapcsolatban és annak érdekében. Másrészről a kutatói munkacsoport elkötelezett a permakultúra társadalmi vetületeinek kutatásában, a társadalmi igazságosság, az emberi jogok és a gender szempontok figyelembe vételével.

Amennyiben felkeltette érdeklődését a munkánk, kérdése van, vagy együttműködbe velünk, vegye fel velünk a kapcsolatot!

A MAPER kutatói munkacsoportjának működési irányelvei

  1. Részvételi kutatás

A XXI. század környezeti és társadalmi kihívásainak következtében egyre inkább megkérdőjeleződik a tudomány mindenhatóságába vetett hit és egyre több kutató tartja fontosnak hogy a kutatásával közvetlenül hozzájáruljon a pozitív társadalmi változáshoz. A részvételi (akció)kutatás lehetőséget biztosít arra, hogy a kutatás ne szakadjon el az élő gyakorlattól, hogy az érintett felek is részt vehessenek a kutatás alakításában és hogy a helyszín igényei is érvényesülhessenek a kutatásban. Ezáltal lehetővé válhat az, hogy maga a kutatás közvetlen előnnyel járjon a “kutatottak” (természet és emberek) számára is.

A részvételi szemléletmódra építő tudományos munkától korántsem idegen az inter- és transzdiszciplinaritás. Az interdiszciplinaritás szellemében az akadémiai munkánkban törekszünk a különböző tudományterületeket képviselő egyetemisták, szakemberek, kutatók és oktatók közötti együttműködésére.  A transzdiszciplinaritás szellemében pedig törekszünk a tudós és nem tudós szakértők együttműködésére. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a gazdálkodó(k) és kutató között egy őszinte kétirányú viszony alakuljon ki a kutatás során. Ennek lehetséges formája a gazdák/érintetettek segítése céljából létrejövő aktuális problémamegoldó kutatás. A kvantitatív és kvalitatív kutatással alátámasztott következtetések segíthetik a gazdákat/érintetteket a döntéshozatalban.

  1. Tudományos igényesség

Mind a természet- és társadalomtudományi kutatómunkánkban törekszünk a tudományos igényességre. Célunk az, hogy hazai és nemzetközi szaklapokban, tudományos folyóiratokban, könyvekben minőségi kutatásokat publikáljunk.

  1. Demokratikus működés

A kutatói munkacsoportban törekszünk a demokratikus, heterarchikus működésre. A csoport bármely tagjának az akadémiai hierarchiában betöltött szerepétől és a szakterületétől függetlenül lehetőséget biztosítunk a szabad véleménynyilvánításra az egész csoportot érintő döntéseinkben törekszünk a konszenzusra.

4. Fenntarthatóságra törekvés

A kutatói munkacsoport tagjai vállalják, hogy a kutatások végén fenntarthatósági jelentést készítenek. A fenntarthatósági jelentés eszköz arra, hogy a kutató számot vessen a kutatási folyamat erőforrásigényéről (utazás, anyagi ráfordítás, egyéb erőforrásigény) és a kutatás gyakorlati hasznáról. A jól elkészített, reflexív kutatási jelentés egyrészről tükörként szolgálhat a kutatónak, másrészről növeli a kutatás külső és belső transzparenciáját.

Név Szakterületek címszavakban
Szilágyi Alfréd (SzIE-KTDI, Holdsárkány kertje, titulus: okl. Ökológiai Gazdálkodási Mérnök, PDC)  agroökológia, agroerdészet, ökológiai gazdálkodás, fenntarthatóság mérése, indikátor rendszerek, gyakorlat: gyógynövények termesztése, feldolgozása mikrofarm, market garden
Kulcsár Balázs (Valaha tanya, titulus: Gépészmérnök, Közlekedésmérnök, Menedzser Szakmérnök)  ökológiai gazdálkodás, agroerdészet, zöldség/gyümölcs feldolgozás, mezőgazdasági gépészet
Baji Béla ( Noé bárkája, titulus: Okleveles kertészmérnök, permakultúra diploma) Kertészet, permakultúrás szemléletű biokertészet, növényismeret, dendrológia, faiskolai szaporítás ökológiai kapcsolatok terepi megfigyelése
Mihály Melinda (MTA KRTK RKI Békéscsaba, titulus: Közgazdász (Regionális és Környezeti Gazdaságtan Msc), PDC, folyamatban lévő PhD (Institute for Geography, Leipzig University, Lipcse, Németország, ITN RegPol² Projekt) fenntartható vidékfejlesztés, szociális és szolidáris gazdaság, társadalmi vállalkozások, közösségi vállalkozások, a helyi (bottom-up) kezdeményezések szerepe a térbeli- és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében
Gál Izóra (SZIE, KTK Budapest, titulus: okl. agrármérnök, PhD) ökológiai gyomszabályozás, vegyszermentes gyomszabályozás, önellátás, városi gazdálkodás
Kardos Etelka (Nagyszékely, titulus: okl. kertészmérnök, PDC) élettér kilakítása a permakultúra elvei alapján, szelíd kertészkedés és állattartás, kapcsolatok a rendszer elemei között, közösségi megoldások családok és falu szintjén, együttműködés kisközösségekkel, különleges zöldség és gyümölcsök a rendszerben (reakcióik a szélsőséges viszonyokra), zöldségek és gyümölcsök “nyers” feldolgozása,
Szalai Zita (SZIE KTK, Ökológiai Gazdálkodási, Tanszék és Kísérleti üzem, titulus:Okleveles kertészmérnök MSc Permakultúra 72 órás tanfolyam, Biológia tudomány PhD) Kertészet, ökológiai gazdálkodás, biotermesztés permakultúra, erdőkert megporzásbiológia, hasznos rovarok,

talajbiológia,

növényi kölcsönhatások,

méhészet

Bencze Szilvia (ÖMKI, titulus: biológus-angol szakfordítóMSc (ökológus szakirány) Ph.D: biológia (ökológia), idegenvezető OKJ) ökológia, agroökológia, növénynemesítés, klímaváltozás hatásai a mezőgazdaságra